Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

- zabezpečení datového servisu o stavu prodeje a zásob léků, OTC, potravinových doplňků, kosmetiky, zdravotnického materiálu atd. v distribuční síti pro farmaceutické výrobce a dovozce, vzdělávací a informační servis a počítačové kurzy pro veřejnost

Tisk

Historie společnost

 logo vyr1

Historii společnosti lze rozdělit do čtyř samostatných období:

  • 1991 – 1995 FRPO – ing.František Podzimek,CSc.
  • 1996 – 1999 FRPO spol. s r.o. , Nová Paka
  • 2000 – 2005 Data-Agency INFOPHARM, a.s. Praha
  • 2006 – ....     Data Agentura INFOPHARM s.r.o.


1991 - 1995
FRPO – ing. František Podzimek,CSc

frpo

Základy společnosti s dnešním názvem Data Agentura INFOPHARM s.r.o. sahají až do roku 1991, kdy okresní úřad v Jičíně dne 7.2.1991 vydal rozhodnutí o zaregistrovaní předmětu podnikání – aplikace softwaru pro osobní počítače IBM PC - softwarová, poradenská, aplikační a pedagogická činnost ( výuka programování, výpočetní techniky a informatiky) pro ing. Františka Podzimka, CSc. pod obchodním názvem FRPO- ing. František Podzimek, CSc.

Tímto dnem byla zahájena podnikatelská činnost v oboru informačních technologií.

Prvním komerčním softwarem byl program - Vademecum laboratorní a zdravotnické techniky - určený pro nemocnice a zdravotnická zařízení, který se úspěšně prodával až do roku 1994.

V roce 1993 začala orientace na farmaceutický průmysl. V roce 1993 byl pro společnosti Slovakofarma a.s Hlohovec a Léčiva a.s. Praha vyvinut projekt ekonomicko-bilančního systému FARMAKO a objednávkového systému Bilance 93. Objednávkový systém na čtvrtletní objednávky léků byl úspěšně provozován v rozhodujících výrobních farmaceutických společnostech Slovakofarma Hlohovec, Léčiva Praha a Galena Opava až do roku 1998.

V roce 1994 byla vytvořena první samostatná modemová síť ve farmacii mezi výrobci ( Slovakofarma Hlohovec a Léčiva Praha) a jejich distributory pro automatický přenos objednávek. Bylo využito vlastního programu SNET, resp TRANS . Účastníci modemové sítě byli vybaveni modemy US-robotics 14 400 . V tomto roce byl také úspěšně spuštěn projekt monitoringu zásob pro Slovakofarmu a.s. Hlohovec. V letech 1994 – 95 byl pro společnost ZEA, spol. s r.o. později ZEA – distribuce s.r.o. vytvořen program skladového hospodářství pro distribuci léků.

V roce 1995 byl zahájen projekt Marketing 95 ( předchůdce dnešní datové pošty) pro zpracování prodejních dat na konečného spotřebitele. Prvním uživatelem byla společnost Sandos Pharma Services AG. Praha.

Na jaře v tomto roce byl také vydán Digitální informační a nabídkový katalog pro farmacii INFOPHARM na CD ROM.Tento katalog pak vycházel pravidelně až do roku 1999, vždy na jaře u příležitosti výstavy PRAGOMEDICA v Praze a na podzim k výstavě MEFA v Brně. Na těchto multimediální katalozích pro farmacii a medicímu byly prezentace rozhodujících výrobců, dovozců a distributorů léků a zdravotnické techniky.

tit 1995j

Vzhledem k nárůstu objemu činnosti a zakázek, byla proto založena společnost FRPO spol. s r.o., která je pokračovatelem těchto aktivit.

 

1996 - 2000
FRPO spol. s r.o.

frpo

Hlavní činností v úvodních letech bylo vydávání multimediálního katalogu INFOPHARM na CD-ROM. Celkem bylo v letech 1995 – 1999 vydáno 10 katalogů v celkovém nákladu přes 15 tisíc kusů, 3 samostatné multimediální firemní prezentace na CD-ROM a několik samostatných prezentací na disketách pro rozhodující farmaceutické výrobce působící na českém trhu.

V roce 1997 byl pro společnost Léčiva a.s. Praha vydám katalog léků na disketě pod názvem Inveni PC cum.

tit inveni98

Od roku 1998 se společnost zaměřila na vydávání elektronických publikací. V nákladu přes 5 tisíc kusů byla vydána společná elektronická publikace Osteologického bulletinu a Slovakofarma revue -Metabolické problémy skeletu – Osteoporóza. Tato elektronická publikace obsahovala také publikaci prof. Vlčka - Hodnocení kosterních pozůstatků nejstarších Přemyslovců – Ludmily, Karla IV a .........

Od roku 1999 byl u příležitosti mezinárodních výstav Pragomedica a MEFA vydáván CD-ROM – Virtuální výstava pro farmacii a medicínu.

tit 1999j tit 1999p

V souvislosti s vydáváním multimediálních katalogů pro farmacii a medicínu na CD-ROM byla dne 4.7.1996 podána žádost o registraci ochranné známky INFOPHARM jak v textové, tak v kombinované podobě. Známka byla do databáze ochranných známek České republiky zapsaná dne 21.11.1997.

V roce 1996 pokračoval projekt MARKETING 95 pro zpracování měsíčních prodejních dat distribučních společností o prodeji léků na konečného spotřebitele - lékárnu.

Prvními uživateli softwaru byli společnosti Léčiva Praha, Slovakofarma Hlohovec, SANDOZ Pharma Services AG., Bristol-Myers Squibb Comp, Ciba-Geigy Services Pharma, kteří si zpracovávání dat prováděli samostatně. To se ukázalo jako značně komplikované, proto byla farmaceutickým firmám nabídnuta komplexní služba – sběr, vyhodnocení a zpracování dat o prodejích na konečného spotřebitele – tzv. Datová sběrná služba - DSP. Tato služba byla poskytována pod hlavičkou Data Agentura INFOPHARM, společnosti FRPO spol. s r.o.. Prvním uživatelem DSP byla společnost Liftec Global Praha

Od roku 1997 se DSP zúčastní i farmaceutické společnosti ze Slovenské republiky.

Tato služba se stala základem současné činnosti společnosti. Na obrázku je znázorněn nárůst uživatelů DSP v následujících letech.

dsp pzprac1s

V roce 1996 byl ve spolupráci s inženýrskou kanceláří Ing. J. Konvalinka z Liberce zahájen projekt PHARMapy, pro grafické zpracování prodejních dat. Tento program se stal základem pro tzv. GEO – marketing ve farmacii. Postupně vznikaly mapové podklady pro Českou republiku, Slovenskou republiku, Rumunsko, Maďarsko a Polsko.

phmp 001

Pro Medi Media Information s.r.o. Praha byl v letech 1999 a 2001 zpracován elektronický katalog PHARMINDEX 2000 a PHARMINDEX 2002 na CD-ROM.

phindex 001s

V letech 1996 – 1998 měla společnost svoje kanceláře v sídle společnosti v Husitské ulice 1213 v Nové Pace a v budově Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. V roce 1997 byla otevřena regionální v Krkonošské ulici 392 v Nové Pace.

Na konci roku 1999 se společnost zapojila do přípravy výstavy Člověk proti nemocem, která proběhla v Národním muzeu v prosinci 1999 - lednu 2000. Výstava byla rozdělana do tří částí - pravěk, středověk a novověk. Každá část pak měla oddíl, který se zabýval výskytem chorob a v druhém oddíle se popisoval způsob jejich léčení.

foto003x foto001x foto005x

Foto J.Rendek

foto004x

Lékařský diplom udělovaný Josefínskou lékařskou akademií ve Vídni z roku 1778
(Foto R. Soukup)

foto002

2001 - 2005
Data - Agency INFOPHARM, a.s.

logo dagency1

Společnost INFOPHARM, a.s. Praha vznikla na konci roku 2000, kdy se zrealizoval dlou hodobý záměr – vybudovat novou akciovou společnost, která bude působit na farmaceu tickém trhu v České republice v oblasti hromadného zpracování informací potřebných pro farmaceutický trh.

Základem této nové společnosti byly aktivity doc.Ing. Františka Podzimka,CSc. v oblasti hromadného zpracování prodejních dat farmaceutických společností a PharmDr. Josefa Suchopára v oblasti hodnocení trhu s léky, jejich spotřeby a potřeby, včetně projekce vývoje v jednotlivých terapeutických oblastech.

Zakladatel společnosti doc. Ing. František Podzimek,CSc. proto 15.12.2000 odkoupil 100 % akcií S-Communication a.s. Praha 1, Jungmanova 11, se základním jměním 1 000 000,- Kč, která byla založena 24.7.1996 a byla určena k likvidaci. Praktická činnost společnosti S-Communication, a.s. byla ukončena v prosinci 2000 a v její činnosti se nepokračuje.

Postupnými změnami – změnou názvu společnosti, změnou předmětu podnikání, změnou sta tutárních orgánů – 15.12.2000 - 16.1.2001 a změnou sídla společnosti se v roce 2001 společnost postupně transformovala na a.s. INFOPHARM,a.s. se sídlem v Praze 10 , Kodaňská ul. 1441 / 46.

Společnost byla rozdělena na dvě divize Data-Agency a Drug-Agency

logo info3

Data - Agency byla přímým pokračovatelem činnosti firem FRPO – ing. František Pod zimek, resp. FRPO, spol. s.r.o., které působí na datovém a softwarovém trhu již od roku 1991. Od samého začátku byla hlavní činnost orientována na tvorbu softwaru a softwarový servis pro medicínu a farmacii a na multimediální tvorbu CD-ROM. Bylo vydáno celkem 14 titulů edice INFOPHARM na CD-ROM s nákladem přes 16 000 ks, uskutečnilo se přes 250 instalací vlastního software v České a Slovenské republice, převážně v oblasti farmacie.

Do Data Agency INFOPHARM a.s. Praha byly převedeny všechny aktivity společnosti (včetně všech zaměstnanců) FRPO spol. s r.o.

Hlavním cílem Data–Agency bylo zajištění Datové Sběrné Pošty (dále jen DSP), která zabezpečuje sběr, zpracování a vyhodnocení prodejních dat rozhodujících farmaceutických výrobců působících v České a Slovenské republice

Drug - Agency navazovala na činnost PharmDr. Josefa Suchopára ve společnosti Panax, spol. s r.o. v oblasti hodnocení trhu s léky, hodnocení jejich spotřeby a potřeby, včetně projekce vývoje v jednotlivých terapeutických oblastech.

Hlavním cílem Drug-Agency bylo postupné budování centrální databáze dostupných informací o lécích a jejich napojení na obdobné české i mezinárodní databáze. Dále pak pokračovat ve vydávání informací o lécích s hlavním důrazem na lékové interakce. panax 01

Drug-Agency v roce 2004 dokončila práci na projektu databáze lékových interakcí. Výstupem bylo vydání knihy Lékové interakce.

kli 01s

Data Agency připravila ve spolupráci s inženýrskou kanceláří ing. J.Konvalinka v Liberci software Vademecum INFOPHARM pro PC k využívání vzniklé databáze lékových interakcí.
Tento software byl na mezinárodním veletrhu MEFA 2004 v Brně oceněna Zlatou Mefou 2004.

kli 03s

mefazl 01s mefazl 02s

V roce 2005 došlo k výraznému nárůstu činnosti divize Drug Agency při podpoře různých aktivit farmaceutických výrobců. Protože by tím mohla být v budoucnu narušena maximální nezávislost zpracovávání dat Datové sběrné pošty ( tj. monitorování prodeje na konečného spotřebitele a monitorování zásob v distribuci) na farmaceutických výrobcích, bylo na mimořádné valné hromadě společnosti dne 16.1.2006 rozhodnuto ukončit činnost divize Data Agency a převést ji (včetně všech jejích zaměstnanců) na sesterskou společnost FRPO spol. s r.o..

Cílem těchto provedených změn bylo zabezpečit a zajistit maximální prioritu zpracování dat, a tak zabezpečit přesnost a rychlost ve zpracování.

2006 - ...
Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

logo dainf1

Dne 17.ledna 2006 byla v plném rozsahu obnovena činnost společnosti převodem všech zaměstnanců Data Agency společnosti INFOPHARM, a.s.

Společnost pokračuje v činnosti v regionální kanceláři v Praze, v ulici Pod Harfou 933/86, blok E5/1033, tj. v nových kancelářích a převzala veškeré závazky a povinnosti, vyplývající ze smluv o datové sběrné poště a monitoringu zásob společnosti INFOPHARM, a.s. Praha.

 

imos logo www2

 
BV ISO

 

logo2016b

 

logo iMIKS250px BILE3

 

logo pharmapa