Geomarketing

01. Grafické zpracování prodejních dat

Geomarketing

Cíle projektu

Grafické zpracování prodejních dat na teritóriu

 • České republiky,
 • Slovenské republiky,
 • Rumunska,
 • Polska
 • Maďarska

Projekt umožňuje:

 • porovnávání prodejů na teritoriu
 • normování prodejů dle hustoty spotřebitelů
 • porovnání prodejů s potenciálem regionu
 • porovnání prodejů v čase mezi sebou
 • sledování vývoje prodejů v čase
 • sledování prodejů až na úroveň spotřebitele – t.j. lékárnu
 • sledování vývoje prodeje na úrovni spotřebitele – t.j. lékárny

Podrobnější popis

Grafický expertní systém PHARMapa je určen na grafické hodnocení aktivit na teritoriu České republiky v okresních regionech. Umožňuje na základě dodaných dat v přesně definovaném formátu vyhodnocovat obchodní výsledky v jednotlivých okresech i v časové ose. Lze vymezit větší regiony pro obchodní zástupce a hodnocení provádět i v těchto větších celcích.

Základem je datový soubor, který si uživatel vytvoří v externím programu. Takto připravený soubor lze v expertním systému PHARMapa vyhodnocovat na teritoriu České republiky. Po zvolení datového souboru uživatel vybere sledovanou položku. Změnou intenzity zvolené barvy se zobrazí jednotlivé hodnoty na mapě. Barevná škála se volí automaticky mezi minimem a maximem dat, případně lze zvolit maximální hodnotu. Pro datové soubory, kdy rozsah hodnot je v rozmezí několika řádů lze použít logaritmickou transformaci. Ta umožňuje lépe rozlišit minimální hodnoty. Podle polohy kursoru se pak objevují číselné hodnoty v jednotlivých okresech. Dvoustiskem tlačítkem myšky se objeví i časový vývoj v daném regionu.

Dále lze porovnávat skutečné hodnoty s plánem nebo jiným obdobím, normovat údaje v okrese dle zvolené databáze (např. podle počtu obyvatelstva apod. ) apod. Toto porovnání lze provádět i v definovaných větších celcích ( např. regiony obchodních zástupců, regionálních skladů apod. ) Součástí této verze jsou také normovací a porovnávající databáze s počtem obyvatelstva v jednotlivých okresech a počtem registrovaných lékáren. Tyto databáze si uživatel může dále upravovat a rozšiřovat.

Základní funkce programu je vyplňování jednotlivých okresů barvou různé sytosti podle velikosti např. obchodních výsledků v jednotlivých okresech. Čím je hodnota v daném okrese větší, tím sytější barvou je okres vyplněn. Barevná škála se volí automaticky mezi minimem a maximem dat (případně lze ručně zvolit maximální hodnotu). Bílá barva je použita pro hodnotu nula, velmi tmavá barva je použita pro okres s hodnotou největší, mezitím se nachází mnoho odstínů.

Prodeje v jednotlivých okresech v kusech jsou absolutní čísla, která lze sice přehledně porovnávat, ale nedávají zcela přesnou informaci o tom, jak si který prodejce vede, protože ne všechny okresy mají stejný počet potenciálních zákazníků (tedy např. obyvatel. Ale je možné zohlednit i složitější vlivy – např. ekologická zátěž daného okresu zvyšuje spotřebu léčiv apod.).

Přenásobením prodejů v jednotlivých okresech váhami jednotlivých okresů pak teprve dá informaci, podle které lze prodejce korektně vzájemně srovnávat. Obecně lze říci, že pomocí normovací databáze se údaje z hlavní databáze upraví tak, aby byly navzájem srovnatelné výsledky na územích, které rozlohou, počtem obyvatel, poptávkou apod. mají výchozí podmínky rozdílné. Hodnotami z normovací databáze se tedy násobí hodnoty jednotlivých okresů z hlavní databáze.

Další nová funkce je porovnávání. Porovnávací databáze obsahuje pro každý okres jakousi požadovanou hodnotu. Oproti této požadované hodnotě se porovnává skutečná hodnota v každém okrese.

Vzájemný poměr požadované a skutečné hodnoty je použit pro vybarvení každého okresu:

Pokud jsou obě hodnoty stejné, okres se vybarví bíle.

Pokud je skutečná hodnota větší než požadovaná, barva je modrá. Čím je skutečná hodnota větší oproti skutečné, tím sytější je barva.

Pokud je skutečná hodnota menší než požadovaná, barva je červená. Čím je skutečná hodnota menší oproti skutečné, tím sytější je barva.

Požadované hodnoty v databázi mohou být:

Absolutní hodnoty (např. velikost prodeje v kusech). Ty se přímo porovnávají s hlavní databází.

Poměrné hodnoty z celku (např. podíl daného okresu na celkovém odbytu na území republiky). V této situaci se použije funkce Násobitel porovnávací databáze (na tlačítku Celk). Tam se zadá velikost celku (např. celkový prodej na území republiky). Vynásobením každého okresu celkovou hodnotou se získá pro každý okres absolutní číslo, které je již možno porovnávat s hlavní databází.

K základnímu období je možné vybrat ještě druhé období pro porovnání. Pak barva každého okresu nevyjadřuje přímo absolutní množství, ale rozdíl obou vybraných období:

Jsou-li hodnoty v obou obdobích stejné, je barva okresu bílá.

Pokud má druhé období menší hodnotu než první období, jde o pokles a barva je červená (a to tím sytější, čím je pokles výraznější).

Pokud má druhé období větší hodnotu, jde o nárůst, barva je modrá. Opět je barva sytější, čím je nárůst větší.

Některé aktivity mají jako základní územní jednotku celky větší, než je okres. Příkladem může být hodnocení prodejců, z nichž každý působí na území několika okresů. Pro tuto situaci je možné definovat skupiny okresů, které se pak při zobrazování chovají jako nedílné celky.

Hlavní databáze může obsahovat údaje každého okresu pro různá období. Pak je zajímavé zobrazit vývoj hodnot jednoho okresu v průběhu období. Dvojklikněte myší na kterémkoli okrese, vyskočí okno s tímto grafem. Okno vyskočí v místě okresu a jeho velikost je volitelná. Pokud bez zavření okna dvojkliknete na jiný okres, okno zůstane na místě a jen se překreslí pro zvolený okres. Okno s grafem zavřete (kromě standardní zavírací ikony na horním pruhu okna) kliknutím kamkoliv do tohoto okna.