Politika QISMS

Politika kvality a bezpečnosti informací na období 2020 - 2024

Politika QISMS

Zájmem společnosti Data Agentura INFOPHARM s.r.o. je soustavné a nerušené dosahování strategických a ekonomických cílů. Pro udržení a zlepšení získané pozice na tuzemském trhu společnost zavedla, udržuje a neustále zlepšuje integrovaný systém řízení kvality (QMS), a bezpečnosti informací (ISMS) ve shodě s mezinárodními standardy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN ISO/IEC 27001:2014.

9
9-1
27
27-1
  • Naším hlavním cílem je v maximální míře zbavit zákazníka starostí souvisejících se sběrem a zpracováním dat. Vhodnou prezentací zpracovaných dat umožnit jejich kvalitní vyhodnocování. Veškeré služby realizujeme nejenom s ohledem na jejich přesnost a správnost, ale také na jejich včasnost. Maximální důraz je kladen na bezpečnost dat našich klientů, na kvalitu a rychlost poskytovaných služeb.
  • Předpokladem úspěchu společnosti jsou kvalitní a spokojení zaměstnanci. Proto podporujeme týmového ducha a účast zaměstnanců na životě společnosti. Zvyšováním odborné úrovně zaměstnanců dosahujeme odpovídající kvality našich služeb.
  • Každý zaměstnanec se svým úsilím musí zapojit do všech procesů neustálého zlepšování tím, že bude plnit své úkoly v souladu s platnými směrnicemi a postupy, bude svou činnost orientovat na vysokou kvalitu práce a na uplatnění stanovených cílů firmy v této oblasti.
  • Trvalá pozornost je věnována racionalizaci a zdokonalování integrovaného systému řízení tak, aby došlo k optimalizaci činností a nákladů a tím byly zabezpečeny kapacitní a finanční zdroje pro rozvoj společnosti.
  • Zajištění bezpečnosti informací patří mezi hlavní cíle společnosti a realizuje se přiměřenými a odpovídajícími opatřeními, která chrání informační aktiva našich zákazníků a partnerů. Základními zdroji pro řízení bezpečnosti informací v rámci společnosti jsou právní předpisy, standardy, normy a doporučení, které musí být respektovány. Zajišťujeme ochranu informací na potřebné úrovni z hlediska jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti.
  • Bezpečnost je realizována tak, aby nebránila společnosti v dosahování jejích cílů a zároveň, aby náklady na bezpečnost byly v relaci s významem a hodnotou zajišťované aktivity.
  • Úroveň bezpečnosti je nastavována přiměřeně bezpečnostním rizikům. Rizika se hodnotí z hlediska vlivu na dosahování cílů společnosti, dodržení úrovně poskytovaných služeb ze smluvních ujednání a z hlediska možných finančních a jiných dopadů na společnost.
  • Systém řízení je podroben monitorování, vyhodnocování stavu kvality a bezpečnosti a zavádění adekvátních nápravných opatření.

Vedení společnosti se zavazuje poskytovat přiměřené zdroje a vytvářet podmínky pro splnění cílů a uvedených zásad. Od každého zaměstnance očekává důsledné dodržování postupů stanovených dokumentací, vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce spočívající v předcházení chybám a důslednou samokontrolu výsledků práce před jejich předáním spolupracovníkům nebo zákazníkům.

V Nové Pace dne 8. 1. 2020

doc. Ing. František Podzimek, CSc.
PaedDr. Dagmar Podzimková
jednatelé společnosti