Informace a přístup k osobním údajů

Informace a přístup k osobním údajům dle čl. 13 nařízení EU č. 2016/679 (GDPR).

1. Totožnost a kontaktní údaje správce: Data Agentura INFOPHARM, s. r. o., IČO: 25255517, oddíl/vložka C 10425, se sídlem: Husitská 1213, Nová Paka, PSČ: 509 01, Česká republika.

2. Subjekty údajů: klienti a dodavatelé správce.

3. Rozsah osobních údajů: údaje uvedené v podkladech předaných dodavatelem/klientem správci potřebných pro plnění smlouvy.

4. Účely zpracování: poskytování zboží/služeb.

5. Právní základ pro zpracování (titul): plnění smlouvy, plnění právní povinnosti.

6. Oprávněné zájmy správce: správce provádí přímý marketing.

7. Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci: správce nepředává.

8. Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovány: po dobu plnění smlouvy a poté v rozsahu zákonných archivačních lhůt.

9. Práva dle GDPR: Podle GDPR má subjekt údajů určitá práva: právo požadovat od společnosti přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR a právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR (netýká se poskytnutí licence dle této smlouvy). Dále máte právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, a to zasláním emailu na emailovou adresu gdpr@infopharm.eu. V případě, že se subjekt domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

10. Poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem.

11. Při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.